صاحب کسب و کار

مشخصات صاحب کسب و کار:

سید ابوالفضل حسینی، فرزند سید احمد، به شماره شناسنامه 911  کدملی 4848812771 

دارای مدرک کارشناسی و 20 سال سابقه فعالیت 

شماره تماس:09905281767